Throwable төрлийн алдаа гарлаа
Харах үйлдэл хийгдэх явцад алдаа гарлаа.

devon.core.exception.LBizException: dev.err.com.retrieve